Vilkår

Strøm

 1. Generelle betingelser

Når du blir kunde hos oss gir du oss fullmakt til å ordne alt det praktiske for deg.

 • Du gir oss fullmakt til å:
  • Melde leverandørbytte, samt innhente nødvendige opplysninger fra nettselskapet
  • Melde inn leverandørbytte til kraftbransjens felles datasenter Elhub
  • Melde ut – og innflytting til Elhub ved flytting
  • Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Vibb i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet
  • Innhente måleverdier fra Elhub
  • Gjøre kredittvurdering av kunde
 • Avtalen gjelder for privatkunder som er over 18 år
 1. Samtykke

Vibb kommuniserer med deg gjennom app, e-post, SMS og brev.

 • Dersom Vibb har behov for å gi kunden informasjon knyttet til den inngåtte avtalen vil vi benytte e-postadressen som ble registrert ble avtaleinngåelse. 
 • Kunden er ansvarlig for å holde opplysninger om seg selv, kontaktinformasjon og opplysninger om sitt strømannlegg oppdatert, samt informerer Vibb om eventuelle endringer.
 • Vibb vil gjennom nyhetsbrev dele relevant informasjon og nyheter tilknyttet strømrelaterte temaer, varer og tjenester. 
 • Kunder kan når som helst melde seg av nyhetsbrev. En avmelding av nyhetsbrev vil ikke berøre informasjon vedrørende kundens avtale og kundeforhold.
 1. Leveringsvilkår

Vibb leverer strøm til målepunktet som er dekket av avtalen. Leveransen fra Vibb starten vanligvis opp 14 dager etter bestillingsdato eller på dato angitt ved bestilling.

3.1 Inn – og utflytting

 • Kunden må ta kontakt med Vibb for videreføring av strømavtale ved flytting. Vibb har da fullmakt til å kontakte kunden for å innhente nødvendig informasjon for registrering av Vibb som leverandør på den nye adressen.
 • Om du sier opp avtalen ved å flytte ut av boligen, må Vibb få beskjed om dette minst 5 virkedager før utflytting på grunn av regler i det norske strømmarkedet.
 • Når kunden uttrykkelig har anmodet direkte oppstart eller oppstart tilbake i tid, er kunden forpliktet til å betale for bruket inntil kunden sier opp eller benytter angreretten. Se punkt 6 nedenfor.

3.2 Beregnet årsforbruk

 • Avtalen gjelder for privatkunder som er over 18 år og har et forventet årlig forbruk på inntil 50 000 kWt beregnet av netteier. Vi forbeholder oss retten til å avslå din bestilling hvis du har et beregnet høyere årsforbruk.
 • Om du endrer ditt årsforbruk så det overstiger 50 000 kWt, har Vibb rett til å si opp og avslutte avtalen med 14 dagers varsel.
 1. Produkt og pris

4.1 Strømpris

 • Strømpris: Vi følger NordPool spot per time + merverdiavgift*. Du blir avregnet etter eget forbruk time for time og etter priser på kraftbørsen Nord Pool for prisområde ditt målepunkt.
 • Påslag: 0 øre/kWh
 • Fastbeløp: 39 kr/mnd
 • Alle priser oppgis inklusive merverdiavgift*.
 • Påslag og månedsbeløp er garantert i 1 år fra avtaleinngåelse.

*Unntatt for områder (Troms, Finnmark og Nordland) som er fritatt for merverdiavgift. 

4.2 Vibb-appen

 • Når du kjøper strømavtalen Vibb får du også tilgang til funksjoner i Vibb-appen. Vilkårene for Vibb-appen er tilgjengelig her.
 • Vibb strømavtale har en månedskostnad på 39,- per målepunkt. Månedskostnaden dekker tilgang på funksjoner i Vibb-appen per målepunkt, rabatter på relevante produkter og gir tilgang til kjøp av smarte tilleggstjenester. 
 • Månedskostnaden påløper uansett om du benytter fordelene eller ikke. 
 • Hvis du er kunde hos oss del av en måned, beregnes kostnaden ut ifra hvor mange dager du har vært kunden den aktuelle måneden. 
 • Når du signerer strømavtalen, får du muligheten til å kjøpe andre strømrelaterte produkter og tjenester. Dette er ikke en forutsetning for å ha strømavtalen. Ved kjøp av produkter og tjenester, utover strømavtalen, gjelder egne kjøpsvilkår som kunde må akseptere ved bestilling.

4.3 Oppsigelse

 • Avtalen har ingen bindingstid
 • Avtalen løper til den blir sagt opp. Kunden kan si opp avtalen via App, e-post eller chat. Begge parter kan si opp avtalen med 14 dagers varsel. Oppsigelse fra leverandørens side forutsetter saklig grunn
 • Oppsigelsesfristen for kunden på 14 dager gjelder ikke hvis kunden inngår avtale med ny strømleverandør. Da opphører avtalen fra det tidspunktet den nye strømleverandøren starter leveransen ovenfor kunde.
 • Vibb kan stanse kraftleveransen og heve avtalen dersom kunden vesentlig misligholder betalingsfristen, etter kunden er blitt skriftlig oppfordret med 14 dagers frist til å betale og skriftlig varsel om at avtalen ellers vil bli hevet (ref. Standard kraftleveringsavtale §4-2 og §4-4).
 • Egne vilkår for oppsigelse gjelder ved flytting. Se punkt 3.1 Flytting. 

4.4 Endringer i pris og vilkår

 • Det tas forbehold om endringer i avtalte priselementer og andre vilkår i avtalen.
 • Vi vil varsle deg minst én (1) måned i forkant hvis det er endringer i pris og vilkår. Varsel for endring av pris blir først gjeldende etter garantitiden på 1 år (ref punkt 4.1)
 • Eventuelle endringer vil du få skriftlig beskjed om via SMS og e-post, og/eller brev.
 1. Betalingsvilkår

Vi fakturer etterskuddsvis for en periode på én (1) måned, basert på mottatte strømmålerverdier fra Elhub.

5.1 Fakturering av strøm

 • Faktura blir beregnet ut fra forbruket ditt i de aktuelle timene med de aktuelle prisene. På faktura fremkommer ikke hver enkelt time, men en snittpris for faktureringsperioden.
 • Som hovedregel sender vi eFaktura. Dersom kunden ikke har eFaktura, vil faktura blir sendt på e-post eller per post.
 • Etter første mottatte faktura kan kunde opprette Avtalegiro.
 • Faktura er alltid tilgengelig på min profil i Vibb-appen.
 • Dersom Vibb ikke har mottatt målerverdier fra netteier og/eller Elhub innen tidspunkt for fakturering, har Vibb anledning til å estimere basert på forventet årsforbruk. Om faktisk forbruk er høyere eller lavere enn estimatet, blir dette korrigert på neste faktura.

5.2 Fakturering av nettleie

 • For nettselskap vi har avtale med, vil du få en samlet faktura for strøm og nettleie fra oss. For nettselskap vi ikke har avtale med vil du motta faktura for nettleie fra ditt lokale nettselskap.

5.3 Betalingsbetingelser

 • Betalingsfrist faktura: 14 dager etter fakturadato
 • Avtalegiro, eFaktura, faktura på e-post og papirfaktura: Gebyrfritt 
 • Dersom kunden ikke betaler Vibb innen forfallsdato, kan Vibb eller Vibb sine partnere sende varsel om purring via app, SMS eller e-post
 • Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg til purregebyr.
 1. Angrerett

Du har 14 dagers ubetinget angrerett etter bestilling av strømavtale hos Vibb, som kan benyttes ved at kunden informerer Vibb gjennom chat, e-post eller ved å bruke Vibb sitt angrerettskjema. 

6.1 Kundens rett til å gå fra (angre) avtalen

 • I henhold til «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.» har kunden angrerett inntil 14 dager etter bestilling. Dette innebærer at kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn ved å gi Vibb melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Angrefristen utløper 14 dager regnet fra dagen etter avtalen er inngått eller fra det tidspunkt kunden har mottatt informasjon om angrerett. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, søndag eller helligdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrerett gjelder ikke ved tilknytning av nye leveransesteder til en eksisterende avtale. 
 • Kunden har bevisbyrden for at angreretten har blitt gjort gjeldende.
 • Strømleveransen vil først starte etter angrefristen på 14 dager har gått ut.
 • Kunder som ønsker raskt leverandørbytte kan be om oppstart før angrefristen har utløpt. I de tilfeller hvor kunden aktivt har bedt om oppstart før angrefristens utløp, starter strømleveransen tidligst etter 3 dager. Dersom kunden likevel velger å benytte seg av angreretten, innebærer dette at kunden må betale for strømmen som leveres frem til avtalen er avsluttet (ref. punkt 3 under punkt 6.2)
 • I tilfeller hvor det er anleggsoverdragelse (eks. flytting, ny eier av strømmåler) kan kunden be om oppstart før utløp av angrefristen. Dersom kunden likevel velger å benytte seg av angreretten, innebærer dette at kunden må betale for strømmen som leveres frem til avtalen er avsluttet.
 • Her finner du Angrerettskjema

6.2 Konsekvenser ved bruk av angrerett

 • Ved bruk av angrerett opphører kundens plikt til å betale for fremtidig leveranse og leverandørens plikt til å levere strøm.
 • Benytter kunden angreretten før leveransen starter, annulleres bestillingen og kunden fortsetter som kunde hos sin forrige leverandør.
 • Hvis kunden uttrykkelig har bedt om oppstart av strømleveransen før angrefristen på 14 dager har utløpt og deretter brukt angreretten, må kunden betale et beløp i forhold til det som er utført og levert frem til tidspunktet kunden underrettet Vibb om ønsket om å gå fra avtalen. I slike tilfeller hvor leveransen har startet, vil kunden bli overført til leveringspliktig strøm fra sitt nettselskap, om ikke kunden sørger for å inngå ny strømavtale med en annen strømleverandør. Dette punktet gjelder også der kunden melder innflytting tilbake i tid og kunden uttrykkelig har bedt om oppstart av leveranse fra innflytting. 
 1. Salg av overskudd fra solceller

Om du har strømproduksjon fra din egen privat bolig via solceller, selger du overskuddet til Vibb AS i henhold til disse vilkår.

 1. Måle – og avregningsfeil

8.1 Avvik ved håndtering av måledata eller avvik ved fakturering

 • Vibb avregner forbruket etter forbruksdata mottatt fra Elhub. Ved avvik av måledata, eller avvik ved fakturering som innebærer at det er betalt for lite eller for mye kan Vibb eller kunden kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling i samsvar med til enhver tid gjeldende regelverk.
 • Etteroppgjør i form av tilleggs – eller tilbakebetaling kan skje med virkning inntil tre år tilbake i tid, fra feilen ble oppdaget. Vibb kan ikke kreve tilleggsbetaling fra kunden dersom feilen skyldes forhold hos oss og kunden var i aktsom tro. Vibb svarer uansett ikke for feil eller forhold fos nettselskapet.

8.2 Feil på måler, feil måledata og forholdet til nettselskaper

 • Kunden må rette krav om retting av feil ved måledata direkte til nettselskapet, som er ansvarlig for målingen. Kunden må selv be nettselskapet om en eventuell kontroll av måler.

Digitale tjenester

Kjøpsvilkår

 1. HVA VILKÅRENE GJELDER

Tjenestene tilbys av Vibb AS. Disse vilkårene gjelder for ditt kundeforhold til Vibb og bruk av Vibb sine digitale tjenester. Vilkårene gjelder kun privat brukt. Ved å ta i bruk tjenestene, legger vi til grunn at du har lest, forstått og godtatt brukervilkårene og personvernerklæringen vår.

For å kjøpe abonnement til være tjenester må du være over 18 år.

 1. OM TJENESTENE

Vibb leverer strømrelaterte tjenester via Vibb-appen. Tjenestene forutsetter strømkjøp fra Vibb, integrasjon mot Elhub og/eller kjøp av fysiske produkter. For noen tjenester kan det også være tilleggsvilkår.

Hvilke funksjoner som er tilgjengelig, hvor lenge og på hvilken måte vil variere mellom tjenestene. Noen typer funksjoner vil være tilgjengelig med en gang og andre krever datainnsamling.

 1. BRUK AV TJENESTENE

Bruk av tjenestene er regulert av brukervilkårene.

Tjenestene gjelder bare privat bruk og kan kun deles med personer i samme husstand som deg. Du må ikke dele passord til din konto med andre, eller videreselge bruk av tjenestene kommersielt. Ved mistanke om misbruk eller brudd på disse vilkårene, kan Vibb midlertidig sperre din tilgang til tjenestene.

Det er ulovlig og straffbart å skaffe seg uautorisert tilgang til tjenestene (hacking), å kopiere innhold for annet enn privat bruk, samt legge ut tjenestene på internett og i sosiale medier uten tillatelse.

 1. VIBBS ANSVAR FOR TJENESTENE

Vibb er ansvarlig for innholdet i tjenestene. Du er selv ansvarlig for internettforbindelse, mobildekning og utstyret du bruker med tjenesten. Vibb har ikke ansvar for tap eller skape av tjenester som krever integrasjon med andre apper, tjenester og/eller systemer utviklet av tredjeparter. Bruk, ansvar, garantier og begrensninger i tjenester som krever integrasjon med en tredjepart er regulert av brukervilkårene til tjenesten.

Vibb har ikke ansvar for tap eller skade (herunder indirekte skade) ved integrasjon av tredjepartsapper, styring av enheter, innhenting av data og analyse av data. Vibb har heller ikke ansvar for direkte feil du har gjort i innstillingene eller parameterne for styringen, og heller ikke for tap eller skade som skyldes manglende bruk av appens funksjonalitet eller integrerte tredjepartsapper.

Oppdager du feil på tjenestene eller mistenker at noen misbruker kontoen din, er det fint om du informerer oss om dette via vår kundeservice.

 1. BETALTE TJENESTER

Når vi mottar din bestilling, vil tjenestene du har bestilt, bli fakturert via strømregningen din.

For abonnementskjøp og/eller avbetaling der en avtalt sum skal betales for eksempel månedlig, vil dette bli fakturert via strømregningen måned for måned. Betaler du ikke ditt abonnement vil vi kansellere det, og tjenestene vil opphøre.

Ved oppsigelse av strømavtale kan tjenester og abonnementskjøp, som blir fakturert via strømregningen, bli automatisk kansellert.

Sies strømavtalen opp og du har en eksisterende avbetalingsplan hos oss, må du betale restbeløpet via sluttavregningen du mottar.

 1. PRØVETILBUD

Vi kan i ulike perioder tilby strømkunder av Vibb tilgang til noen av våre tjenester kostnadsfritt i en bestemt periode (“Prøvetilbud”). Prøvetilbudet gir deg tilgang til tjenesten fra du har akseptert Prøvetilbudet.

Når perioden for Prøvetilbudet utløpet blir tilbudet omdannet til et abonnement uten bindingstid og du blir belastet for tjenester du har valgt i tråd med pris oppgitt når du aksepterte Prøvetilbudet. For å unngå dette må du aktivt si opp abonnementet senest siste dag i prøveperioden.

 1. ANGRERETT

Ved kjøp av tjenester fra oss, har du ordinær angrerett i tråd med Angrerettloven. Det vil si at du kan gå fra avtalen innen 14 dager etter kjøpet. Har du uttrykkelig bedt om tilgang før fristen løpet ut, og senere bruker angreretten, kan vi likevel kreve betalt for perioden du har brukt tjenesten.

Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten din, vennligst ta kontakt med vår kundeservice på hei@vibb.no

 1. ENDRINGER I AVTALEN

Vi ønsker å tilby en tjeneste som er best mulig og tilpasset brukerens behov. Vibb er derfor i stadig utvikling både når det gjelder produkter og tjenester. Dersom vi gjør endringer i pris – og/eller tjenestestruktur vil vi varsle deg 14 dager før endringene trer i kraft. Dersom du ikke aksepterer nye og/eller endrede vilkår, kan du si opp din avtale hos oss. Du vil til enhver tid finne vilkårene på vår hjemmeside.

 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE

Avtalen er løper helt til den sier opp av deg eller Vibb. Det er ingen bindingstid på avtalen og du kan når som helst si opp. Vibb AS kan med øyeblikkelig virking si opp avtalen ved vesentlig mislighold fra kundens side. Kunden vil bli varselet på e-post om grunnlaget for oppsigelse.


Oss-brikke

Kjøpsvilkår

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.vibb.no er bare tilgjengelig på norsk. For å kunne handle fra Vibb AS må du ha fylt 18 år

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, SMS, brev, eller lignende.

 1. Parter

«Selger» er: Vibb AS, , hei@vibb.no

– Org.nr. 919 439 734

– Hovedkontorets adresse: Grønland 67, 3045 Drammen

– E-post: hei@vibb.no.

«Selger» blir i det følgende benevnt «vi», «oss» eller «Selger». «Kjøper» er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din» eller «ditt».

 1. Din bestilling

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg på e-postadressen du har oppgitt. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til.

Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det hende at du får produktene i separate forsendelser.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Selger sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Selger ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende.

Vi har mulighet til å gjøre endringer frem til varen sendes fra vårt lager. Dersom varen er sendt fra vårt lager må du benytte angreretten din.

 1. Betaling

Ved spørsmål om betaling kan du kontakte oss per e-post, hei@vibb.no

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Ordreoversikten vil inkludere alle utgifter forbundet med varen som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Når vi mottar din bestilling, vil produktene og/eller tjenestene du har bestilt, bli fakturert via strømregningen din.

For abonnementskjøp og/eller avbetaling der en avtalt sum skal betales for eksempel månedlig, vil dette bli fakturert via strømregningen måned for måned. Betaler du ikke ditt abonnement vil vi kansellere det, og tjenestene vil opphøre.

Ved oppsigelse av strømavtale kan tjenester og abonnementskjøp, som blir fakturert via strømregningen, bli automatisk kansellert.

Sies strømavtalen opp og du har en eksisterende avbetalingsplan hos oss, må du betale restbeløpet via sluttavregningen du mottar.

 1. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måten som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om, og eventuelt når, levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Vi gir deg valget mellom å opprettholde ordren, fastsette ny leveringsdato eller kansellere ordren med tilbakebetaling av innbetalt beløp.

Kjøper er selv ansvarlig for åpning av Home Area Network-port. Det gjøres via kjøpers nettleverandør.

Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det hende at du får produktene i separate forsendelser.

 1. Reklamasjon

Etter at du har mottatt produktene, anbefaler vi at du så snart som mulig undersøker om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Selger kan kreve å få reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny, for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at det medfører en urimelig kostnad. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Reklamasjon må rettes mot selger av det aktuelle produkt dvs Vibb AS

 1. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir selger beskjed om at du vil benytte angreretten, primært ved å benytte mottatt angrerettskjema, eller skriftlig per brev, e-post, SMS med referanse til ordrenummer.

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tolv måneder etter at varen er mottatt.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Produktet skal returneres innen 14 dager fra den datoen vi fikk melding om at du gjorde angreretten gjeldene. Eventuell returforsendelse må betales av deg.

Selger er forpliktet til å betale tilbake det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at selger mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for selger.

Produktet sendes tilbake til oss (om mulig med sporingsnummer), om mulig i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema (som ligger vedlagt på ordrebekreftelsen du fikk på e-post). Skjemaet kan lastes ned her.

Ved kjøp fra Vibb AS kan varen returneres her:

Vibb AS

Grønland 67

3045 Drammen

 1. Personopplysninger

Personvernerklæring for Vibb kan du lese her.

 1. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Part i saken er Selger, dvs Vibb AS. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

 1. Abonnement

Om du har kjøpt et abonnement eller et produkt med abonnement godkjenner du Selgers vilkår. Ved å godkjenne denne avtalen godkjenner du også at det blir foretatt en kredittsjekk av deg og at vi kan kansellere salget dersom du ikke får godkjent kredittsjekk fra leverandøren.

Man må være fylt 18 år for å kunne bestille et abonnement.

 1. Dekning

Enkelte av produktene til Selger er avhengig av mobildatadekning for å kunne levere tjenester. Dersom produktet ikke har tilstrekkelig med dekning etter oppkobling har Kjøper rett til å heve kjøpet innen 30 dager etter mottatt produkt. Innbetalt beløp refunderes etter vi har mottatt produktet i retur.

 1. Endringer i avtalen

Vi ønsker å tilby en tjeneste som er best mulig og tilpasset brukerens behov. Vibb er derfor i stadig utvikling både når det gjelder produkter og tjenester. Dersom vi gjør endringer i pris – og/eller produktstruktur vil vi varsle deg 14 dager før endringene trer i kraft. Dersom du ikke aksepterer nye og/eller endrede vilkår, kan du si opp din avtale hos oss. Du vil til enhver tid finne vilkårene på vår hjemmeside.

 1. Varighet og oppsigelse

Du kan si opp avtaleforholdet ditt med en måneds varsel. Oppsigelsesfristen regnes fra den første dagen i den påfølgende måneden etter oppsigelsen. Vibb AS kan med øyeblikkelig virking si opp avtalen ved vesentlig mislighold fra kundens side. Kunden vil bli varselet på e-post om grunnlaget for oppsigelse.


Brukervilkår

Brukervilkår

 1. Innledning

Denne brukeravtalen («Avtalen» eller «Brukervilkårene») regulerer bruk av Vibb-appen («Vibb» eller «Appen»). Partene i avtalen er deg som bruker av appen («Bruker», «du» eller «deg») og Vibb AS («selskapet», «vi», «våre» eller «oss»).

Ved å laste ned og installere Vibb-appen bekrefter du at du er over 18 år, samt godtar disse brukervilkårene. Appen er en tjeneste som gir deg bedre oversikt over eget strømforbruk og strømregning ved hjelp av teknologi og analyser.

 1. Bruk av Vibb-appen og dens tilgjengelig tjenester og priser

For å kunne benytte appens tjenester for å få oversikt over eget strømforbruk og analyser med mer, forutsettes det at du har strømavtale med Vibb, der vi leverer strøm til husstanden, integrasjon med Elhub og/eller kjøp av fysiske produkter. Du kan inngå strømavtale på vår nettside, vibb.no.

Priser for bruk av Vibb-appen og dens tjenester er oppgitt på nettsiden og i bestillingsprosessen.

I de tilfeller hvor du kan integrere andre tjenester, enheter og apper med Vibb-appen, gir du oss fullmakt til å inkludert, men ikke begrenset til å:

 • Innhente data fra andre tjenester, tilkoblede enheter, sensorer og apper for å optimalisere strømstyring, og samle og vise informasjon i Appen.
 • Styre enheter, herunder, men ikke begrenset til elbillading, oppvarming, varmtvannsberedere, for å oppnå lavere strømkostnad. Du kan sette dine egne styringsregler i den tilkoblede enheten eller appen, eller la oss optimalisere strømforbruket for deg.
 • Innhente dine strømdata fra Elhub.
 1. Elektronisk kommunikasjon

Ved å godta denne avtalen godtar du også av avtalen inngås elektronisk. Dette gjelder også fremtidige endringer. Du godtar at vi med utgangspunkt i denne brukeravtalen og tjenestene du bruker i appen, kommuniserer med deg på e-post, chat, SMS og push-meldinger i appen.

 1. Apper fra tredjeparter

Gjennom Vibb-appen tilbyr Vibb integrasjoner med andre apper og tjenester som er utviklet av tredjeparter. Disse appene og tjenestene kan ha sine egne brukervilkår, tekniske begrensninger, personvernerklæringer osv., som regulerer bruken av disse appene og tjenestene. Vibb garanterer verken nåværende eller fremtidig kompatibilitet med disse appene. Har du problemer med eller er misfornøyd med integrasjonen eller en tredjepartsapp, er rettighetene dine begrenset til å avbestille tilleggstjeneste, deaktivere integrasjonen og/eller avinstallere tredjepartsappen og slutte å bruke Vibb-appen.

 1. Ditt ansvar

Du har selv ansvar for at opplysningene du gir Vibb er oppdaterte og korrekte. Du har ansvar for at passord og innloggingsopplysninger håndteres sikkert.

Mister du eller blir frastjålet mobiltelefonen, må du varsle oss snarest mulig. Når du varsler oss, iverksetter vi tiltak for å sikre din data.

 1. Kostnad og betalingsmåte

Kunder med strømavtale hos Vibb får kostnadsfritt tilgang til Vibb-appen hvor de kan administrere sitt kundeforhold og få oversikt over alle fakturaer. Kunder som ønsker utvidet funksjonalitet, kan bestille tilgang til dette og følger egne kjøpsvilkår for tjenesten som opplyses om i bestillingsøyeblikket.

 1. Rett til å bruke tjenesten

Vibb er eneeier av alle rettigheter som tilhører tjenesten og alt materiale som publiseres i Vibb-appen. Materialet inkluderer, men er ikke begrenset til, tekst, data, apper, digitale tjenester, grafikk, lyd, bilder, typografi, integrasjoner og kode.

 1. Begrensninger i tjenesten

Vibb vil til enhver tid jobbe for å sikre at Vibb-appen fungerer. Enkelte tekniske problemer, vedlikeholde, tester og oppdateringer kan imidlertid fra tid til annen gi midlertidig nedetid. Vibb forbeholder seg retten til når som helst, med eller uten forutgående varsel og uten noe ansvar overfor deg, å endre eller fjerne, enten midlertidig eller permanent, funksjoner i, eller egenskaper ved, Vibb-appen.

 1. Garantier, ansvarsfraskrivelse og begrensninger

Du har forstått og godtar at Vibb-appen levers «som den er», og at den gjøres tilgjengelig uten uttrykkelige eller underforståtte garantier eller forpliktelser av noe slag. Vibb forplikter seg ikke, og fraskriver seg enhver garanti om, tilfredsstillende kvalitet. Ingen råd og opplysninger som du har fått fra oss, enten muntlig eller skriftlig, kan anses som noen garantiforpliktelse for oss i denne forbindelse.

Vibb har ikke ansvar for tap eller skade (herunder indirekte skade) ved integrasjon av tredjepartsapper, styring av enheter, innhenting av data og analyse av data. Vibb har heller ikke ansvar for direkte feil du har gjort i innstillingene eller parameterne for styringen, og heller ikke for tap eller skade som skyldes manglende bruk av appens funksjonalitet eller integrerte tredjepartsapper.

Videre har vi ikke ansvar for utelatelser eller mangler ved gjennomføringen av avtalen eller forsinkelser med hensyn til forpliktelser som følger av avtalen, når dette skyldes force majeure eller andre grunner som ikke med rimelighet kan forventes eller som ligger utenfor Vibbs rimelige kontroll.

Du godtar at hvis du har problemer med eller er misfornøyd med Vibb-appen, herunder de tilhørende tjenestene, er rettighetene dine begrenset til å avinstallere Vibb-appen og slutte å bruke våre tjenester. Du godtar at Vibb ikke har noen forpliktelse eller ansvar for tredjepartsapper som har blitt gjort tilgjengelig gjennom vår mobilapp eller tilhørende tjenester.

Bestemmelsene i dette avsnittet påvirker ikke dine lovfestede forbrukerrettigheter, og anvendes i den utstrekning gjeldende lov tillater.

 1. Avtaletid og oppsigelse

Avtalen løper helt til den sies opp av deg eller Vibb. Vi kan si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom du handler i strid med avtalen eller på en annen måte misbruker Vibb. Eventuelle betalende tjenester du har hos oss knyttet til appen vil bli kansellert og tilgang til tjenestene opphører.

Uavhengig hvilken part som sier opp avtalen, godtar du at vi, i den utstrekning gjeldende lov tillater, ikke har noe ansvar eller forpliktelse overfor deg, og at vi ikke vil refundere pengebeløp du allerede har betalt.

 1. Personvern

Personopplysninger behandles i tråd med personvernerklæringen vår, som du kan lese her.

 1. Endring i avtalen

Vi ønsker å tilby en tjeneste som er best mulig tilpasset brukernes behov. Vibb er derfor stadig i utvikling både når det gjelder utseende, funksjonalitet og innhold. Derfor kan vi fra tid til annen å gjøre endringer i avtalen for å dekke nye tjenester eller av juridiske eller regulatoriske årsaker. Du vil bli varslet særskilt om enhver vesentlig endring. Ved mindre endringer som ikke vil påvirke deg i vesentlig grad, vil vi ikke varsle deg. Hvis du ikke ønsker å fortsette å bruke appen i henhold til den nye versjonen av avtalen, kan du si opp avtalen din ved å kontakte oss.

 1. Lovvalg og tvister

Tvister om tolkningen og/eller anvendelsen av denne avtalen skal avgjøres etter norsk rett ved en alminnelig domstol eller annet organ som etter loven anses som kompetent.

 1. Kontakt oss

Nettsiden vår: www.vibb.no

E-post: hei@vibb.no

Du inngår avtalen med Vibb AS

Grønland 67

3045 Drammen, Norge

Organisasjonsnummer:  919 439 734


Solceller

Vilkår for kjøp av overskudd fra solcelleproduksjon

Denne avtalen («avtalen») dekker Vibb AS («Vibb», «vi», «oss») kjøp av overskudd fra solcelleproduksjon («overskudd») fra privatpersoner («selger», «du», «ditt», «din») som har installert et solenergi produksjonsanlegg («produksjonsanlegg»).

Avtalen gjelder bare for et produksjonsanlegg som er koblet til strømnettet og registrert som kombinasjonsmålepunkter i Elhub. Gjelder kun privatpersoner og ikke næringsvirksomhet. Avtalen forutsetter også at du har en strømavtale knyttet til uttak med Vibb. Vibb forplikter seg til å fungere som balanseansvarlig.

 1. Kontraktinngåelse og gyldighet
 • Avtalen er gyldig den dagen Vibb mottar data fra produksjonsanlegget ditt.
 • Produksjonsanlegget må være registrert i Elhub med kombinasjonsmålepunkter: en for forbruk og en for produksjon.
 • Kontrakten kan sies opp av begge parter med 14 dagers varsel
 • Ved endelig avvikling av produksjonsanlegget, eller hvis du sier opp strømavtalen på din anleggsadresse hos oss, til avtalen opphøre på satt sluttdato. 
 • Kjøpet av overskudd skjer fra første registrerte produksjonsdato og vi har godtatt deg selger av overskudd. 
 • Vi er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes at du og/eller nettselskapet ditt, ikke har gitt nøyaktig eller fullstendig informasjon. 
 1. Selgers forpliktelser
 • Du forplikter deg til å selge og levere hele overskuddet ditt til Vibb. Du forplikter deg også til å ha en gyldig strømavtale med Vibb som dekker hele forbruksbehovet på anleggsadressen som overskuddet er levert fra.
 • Du er ansvarlig for å ha en egen avtale om innmating av overskuddsstrøm med nettselskapet som eier strømnettet der produksjonsanlegget ditt er koblet til, og du er ansvarlig for alle kostnader knyttet til dette.
 • Du er selv ansvarlig for at innmating av kraft overholder ditt lokale nettselskaps krav til spenningskvalitet og effekt.
 1. Vibb  sine forpliktelser 
 • Vi er forpliktet til å kjøpe og motta hele overskuddet som mates inn fra produksjonsanlegget ditt.
 • Vi forplikter oss til å fungerer som balanseansvarlig i henhold til gjeldende regelverk
 • Vi er ansvarlig for å varsle nettselskapet ditt om at vi skal kjøpe og motta overskuddet fra produksjonsanlegget ditt og at vi har påtatt oss balanseansvaret for dette
 1. Måling av selgers innmating av overskudd
 • Nettselskapet som produksjonsanlegget ditt er koblet til, er ansvarlig for å måle og rapportere overskuddet ditt. Målingen gjøres hver time. Nettselskapet har ansvar for spørsmål om og eventuelle feil i målingen. Vi betaler bare for innmatet overskudd som nettselskapet har rapportert til oss.
 1. Strømpris og betaling
 • Vi betaler deg spotpris per time ekskl. moms for overskuddet vi kjøper av deg.
 • Betalingen følger spotprisen på Nord Pool spot per time for prisområdet der produksjonsanlegget ditt befinner seg. Det er ingen kostnad for deg når du selger overskuddet til oss. 
 1. Skatter og andre avgifter
 • Du er ansvarlig for betaling av skatter eller avgifter som kan tilskrives salg av overskudd. 
 • Vi behandler ikke skatteregler, som f. eks. hvis du er kvalifisert for en skattereduksjon.
 1. Fakturerings – og betalingsbetingelser
 • Eventuelt overskudd gjøres opp samtidig med din strømavtale for levering av strøm til samme adresse.
 • Betalingsbetingelser er dermed den samme som for sin strømavtale, med unntak av det som står i punkt 7 i vilkår for for kjøp av overskudd fra solcelleproduksjon.
 • Overskuddet trekkes fra den månedlige fakturaen fra Vibb for ditt strømforbruk.
 • Hvis betalingen for vårt kjøp av overskudd på faktureringsdato overstiger kostnaden for ditt strømforbruk, vil det overskytende beløpet bli trukket fra på neste faktura.
 • Ved oppsigelse av strømavtalen med Vibb, vil du få eventuelt overskytende beløp fra produksjon av overskudd, utbetalt etter oppsigelsen av strømavtalen.
 1. Force majure
 • Dersom det inntreffer en ekstraordinær hendelse som ligger utenfor partenes kontroll, og som hindrer oppfyllelse av den respektive partens forpliktelser, og som ikke kunne forutses eller parten ikke med rimelighet kunne overvinne, så skal den andre parten varsles om dette så raskt som mulig. 
 • De av partenes forpliktelser som berøres av den ekstraordinære situasjonen suspenderes så lenge hindringen vedvarer.
 1. Tidlig opphør
 • Hvis selger avvikler Produksjonsanlegget, ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til punkt 2, eller hvis selger på andre måter vesentlig bryter noen vilkår i avtalen, har Vibb rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning. Ved en slik oppsigelse har selger ikke rett til kompensasjon fra Vibb. 
 1. Endring av vilkår
 • Vi vil varsle deg 1 måned i forkant hvis det er endringer i pris og vilkår. Varsel for endring av pris blir først gjeldende etter garantitiden på 3 år på strømavtalen (ref punkt 4.1 under vilkår for strøm)