I Norge må alle strømkunder betale for både nettleie og strøm, men hva er egentlig forskjellen?

Strømmen er selve produktet. Du velger selv hvilket strømselskap du kjøper strøm i fra, og uansett hvem du velger får du den samme strømmen i stikkontakten hjemme. For å få strømmen levert hjem må du betale nettleie. Nettleie er prisen du betaler for å få fraktet strømmen til din bolig gjennom strømnettet.

Strømselskapet kjøper inn strøm og videreselger den til deg⚡️

Gjennom kraftbørsen Nord Pool kjøper strømselskapene inn strømmen de videreselger til deg. Strømmen vi kjøper inn kommer fra strømprodusenter over hele landet. Det er på kraftbørsen strømprodusentene konkurrerer om å tilby den strømmen som alle strømselskapene etterspør. I Norge er vi så heldig at rundt 98% av norsk strømproduksjon kommer fra fornybare kilder.

Det som er viktig å huske på er at alle strømselskap kjøper inn strømmen til den samme prisen. Deretter “pakkes” den om i ulike strømavtaler ut til deg. Hvilken avtale du ønsker å ha og hvilket strømselskapet du ønsker å kjøpe strøm i fra, står du fritt til å velge.

Nettselskapet eier og drifter strømnettet, og sørger for at strømmen du kjøper fra strømselskapet blir transportert til huset ditt🚛

Det er ingen selvfølge å få strøm levert hjem i stikkontakten. Nettleien du betaler dekker nettselskapets kostander ved frakt av strøm, men den gir også nettselskapene inntekter slik at de kan drifte, vedlikeholde og utvikle strømnettet.

Det som er trygt å vite for deg som forbruker, er at nettselskapene ikke kan ta den prisen de vil.

NVE fastsetter årlig en individuell inntektsramme for hvert nettselskap. Inntektsrammene gir en øvre grense for hvor store inntekter nettselskapene kan hente inn gjennom nettleien. Inntektsrammen fastsettes slik at tillatt inntekt over tid skal dekke kostnadene ved drift og vedlikehold av nettet, samt gi en rimelig avkastning på investert kapital gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet (www.nve.no/stromkunde/nettleie/).

Hvilket nettselskap du betaler nettleie til er bestemt av hvor du bor🏡

I dag har nettselskapene monopol på sine tjenester innenfor sitt geografiske område. Dette betyr at hvilket nettselskap du betaler nettleie til er bestemt av adressen din. Det nettselskapet som eier strømledningen til og fra din bolig, er de du må betale til. Bytter du strømselskap, må du fortsatt betale det samme til ditt lokale nettselskapet. Årsaken til dette er at det ville vært svært ulønnsomt å ha konkurrerende nettselskap som bygger hvert sitt parallelle strømnett.

Prisen på nettleien er ulik fra nettselskap til nettselskap💰

Årsaken til at nettleien varierer mellom de ulike nettselskapene handler om at de har ulike kostnader knyttet til å eie og drifte nettet. Det er også noen forhold nettselskapet ikke får gjort noe med. For eksempel topografiske og klimatiske forhold som påvirker kostnaden. Det koster mer å forsyne et område med spredt bebyggelse enn et tettbebygd område. Derfor betaler generelt de som bor i mindre befolkede områder en høyere nettleie enn de som bor i byen, fordi strømmen må transporteres lengere og det er færre å dele kostnadene på.